Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Om sexuella övergrepp

Texten på denna sida är ett utdrag från Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

 

Till dig som är spelare

Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt.

En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/han själv skulle vilja eller ta initiativ. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet.

Det är viktigt att inte förväxla osunt beteende med normala relationer mellan ledare, tränare, barn och ungdomar i verksamheten. Det handlar om att vara uppmärksam på osunda relationer.

Exempel på sexuella övergrepp:
* Att någon tar på din kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att du blir rädd.

* Att någon pratar med dig eller tittar på dig på ett sexuellt sätt som du upplever som obehagligt.

* Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får dig att känna att du måste ställa upp på en sexuell handling.

* Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot din vilja eller att du är under 15 år.

Förövare brukar själva beskriva det som att de väljer barn (ungdomar) som är närmast och som de tror kommer att hålla tyst så att de inte avslöjas och åker fast. Det kan vara barn (ungdomar) som de har någon form av makt över, som de tror att de kan tvinga, lura eller manipulera. Förövaren söker ofta vänskap, förtroende och tillfällen att vara ensam med den utsatte. De kan lära känna varandra genom idrotten men de närmaste kontakterna tas vid sidan om. Det kan röra sig om olika former av extrahjälp och kontakterna upprätthålls via mobil, sms, sociala medier eller mail.

Om du skulle uppleva att du utsätts för trakasserier eller andra former av kränkningar skall du veta att du alltid har rätt att markera och säga ifrån. Du bör vidta följande åtgärder:

* Markera tydligt att beteendet är oönskat genom att säga ifrån. Du kan också be någon ledare eller kamrat att säga ifrån.

* Om det inte hjälper att säga ifrån - sök stöd! Tala med någon ledare i din förening som du känner förtroende för.

* Spara eventuella sms och mail eller annat som kan visas upp för någon du har förtroende för. Det är inte alltid enkelt att själv bedöma vad som är okej.

Texten är ett utdrag från Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Till dig som är förälder

Idrotten är ett viktigt inslag i det Svenska samhället. Nästan 80 % av alla ungdomar är med eller har varit med i någon förening. I vissa idrotter är konkurrensen stor för att "platsa". Det kan ibland ge sig uttryck i att en del ungdomar kan bli utsatta för olika former av kränkningar från sina kamrater. Vanligt är att kränkningarna förmedlas genom de olika sociala medier som finns i dag. Exempel på sådana är facebook, twitter och SMS.

Det kan också vara så att behovet av ledare/tränare gör att personer som inte är lämpade som ledare ändock får ledaruppdrag.

Föräldrarna har i detta arbete en viktig del genom att vid ev. händelser slå larm till ansvariga ledare i föreningen. Det är viktigt att inte förväxla riskbeteenden med normala relationer mellan exempelvis ledare, tränare, barn och ungdomar i verksamheten. Det handlar om att vara uppmärksam på osunda relationer.

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annans kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Sexuella trakasserier handlar om när någon, mot sin vilja, utsätts för en ovälkommen handling med anspelning på sex. När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i beroendeställning till en annan individ. Inom idrotten kan det gälla ex. en tränare som trakasserar en adept. Det kan också gälla barn/ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar.

Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/han själv skulle vilja eller ta initiativ

Förövarna brukar själva beskriva det som att de väljer barn som är närmast och som de tror kommer att hålla tyst. Det kan vara barn som de har någon form av makt över, som de tror de kan tvinga, lura eller manipulera. Förövaren söker ofta vänskap, förtroende och tillfälle att få vara ensam med den utsatte. De kan lära känna varandra genom idrotten men de närmaste kontakterna tas vid sidan om. Det kan röra sig om olika former av extrahjälp eller mobil, sms, mail eller sociala medier.

Som förälder är det viktigt, om du misstänker att det inom din förening skulle förekomma någon form av trakasserier eller övergrepp, att du berättar om dina farhågor för föreningens ordförande eller annan ansvarig ledare som du har förtroende för. Det är också viktigt att du följer upp frågan.

All barn och ungdomar reagerar på olika sätt efter att ha blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Ofta kan de känna sig deprimerade och ha svårt att sova. De kan reagera med total förträngning och minnesluckor vilket omgivningen kan feltolka som att de inte har tagit någon skada. Vanliga reaktioner är oro, ångest, värk och muskelspänningar, självmordstankar, dålig självbild, minnesstörningar, ätstörningar, sömnbesvär och mardrömmar. (Hämtat från RF:s policy mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten.)

Till dig som är aktivitetsledare

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

 • Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrotten.
 • Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet.
 • Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.
 • Avgörande är den utsattes upplevelse, inte trakasserarens motiv.Sexuella övergrepp är namnet på sexuella handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla ha rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/ha själv skulle vilja eller ta initiativ.Det är viktigt att inte förväxla osunt beteende med normala relationer mellan ledare, tränare, barn och ungdomar i verksamheten. Det handlar om att vara uppmärksam på osunda relationer.
  Som manlig respektive kvinnlig ledare för barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, skall du vara medveten om att du för dem är en förebild. Tillsammans med er känner barnen och ungdomarna en trygghet som i vissa fall kan övergå till rena "kärleksförklaringar". Därför är det viktigt att du uppträder på ett korrekt sätt och avhåller dig från kränkande tal med sexuella inslag. Du måste också tänka på hur du tar på pojkar och flickor. Det får inte ske på ett sådant sätt att det kan misstolkas som en sexuell handling. Speciellt för flickor i yngre tonåren kan detta vara känsligt. Det är inte fel att krama om någon, men tänk på hur du kramas och att du gör det när andra ser på. Undvik att hamna ensam med en adept i ett enskilt rum och försök att alltid vara två när ni går in i ett omklädningsrum.Om du skulle bli kontaktad av en adept som säger att han/hon har blivit trakasserad av en annan person, skall du omedelbart ta kontakt med din ordförande.Utdrag ur RF:s policy mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Till dig som är organisationsledare

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

Sexuella övergrepp är namnet på sexuella handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt.
En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/han själv skulle vilja eller ta initiativ

Om du som ordförande får information om att någon i föreningen har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp gäller följande vägledning för hantering av frågan:

* Snabbhet
* Inhämtande av yttrande från alla parter * Diskretion
* Uppföljning

När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom bör föreningen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Det är inte minst viktigt om parterna möts i den vardagliga verksamheten. Efter en samlad bedömning bör föreningen besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utredd. Den utpekade bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. Vid en anmälan gäller följande vid utredningsarbetet:

 • Båda parter ska bli hörda och få utveckla sina argument och synpunkter.
 • Uppgifter som lämnas bör skrivas ner för kontroll. Sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas.
 • Namn och innehåll i anmälan får inte delges andra än dem som deltar i utredningen.
 • Om den anmälde anses skyldig kan eventuells sanktioner bli aktuella.
 • Formella åtgärder bör alltid planmässigt följas upp under en tid. Detta för att garantera att trakasserierna har upphört.
 • Om det visar sig att den anklagade är skyldig och trakasserierna är av allvarlig art eller att det handlar om sexuella övergrepp, skall den anklagade polisanmälas av föreningen.OBS! Den utsatte ska aldrig själv behöva driva frågan om han/hon har blivit utsatt. Det räcker att han/hon anmäler sitt ev. obehag till en ledare, så ska utredningsarbetet starta. Det är ett ordförandeansvar.Utdrag från RF:s policy mot sexuella trakasserier och övergrepp inomidrotten. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Publicerad: 2022-11-25

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare: Riksidrottsförbundet

Email:

Intressant? Dela gärna!